menu Wypróbuj nasz kalkulator ROI Language switcher

Projekty UE

NCBR
Tytuł projektu: "Opracowanie wolnostojącego, wbudowanego systemu projekcji wirtualnej rzeczywistości VR trwale połączonego z goglami o sześciu stopniach swobody".
Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0785/20-00

Synopsis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie wolnostojącego, wbudowanego, systemu projekcji wirtualnej rzeczywistości VR trwale połączonego z goglami, o sześciu stopniach swobody, przeznaczonego do bezobsługowej pracy w obiektach użyteczności publicznej i przystosowanego do obsługi przez nieprzeszkolonych użytkowników, w tym osoby ze specyficznymi niepełnosprawnościami. System zapewni, zakładając wykorzystanie ograniczonej przestrzeni i wyeliminowanie dedykowanych manipulatorów manualnych stosowanych w systemach VR oraz specjalnych bieżni, mat lub innych systemów przenoszenia ruchu nóg, odwzorowanie ruchu w większej przestrzeni rzeczywistej (rzędu nawet tysięcy metrów kwadratowych) bez konieczności fizycznego poruszania się po niej i analogicznego przemieszczania gogli (skalowanie przestrzeni).

Projekt został podzielony na 5 etapów. W etapach 1 i 2 prowadzone będą badania przemysłowe, w etapach 3 i 4 eksperymentalne prace rozwojowe, a w etapie 5 prace przedwdrożeniowe.

W ramach etapu 1 przewiduje się nabycie nowych umiejętności w zakresie mapowania przestrzeni rzeczywistej na przestrzeń wirtualną, tak aby poruszanie się w przestrzeni rzeczywistej wymagało ograniczonego, w stosunku do obecnego stanu techniki, zakresu ruchów i/lub sygnałów wysyłanych przez manipulatory. Opracowane zostaną unikalne algorytmy - elementy oprogramowania systemu V.

W ramach etapu 2 planowane są prace nad stworzeniem elementów systemów złożonych, tj. systemu mechatronicznego, będącego platformą sprzętową systemu VR. Prace będą obejmowały budowę prototypu w warunkach laboratoryjnych, a następnie przeprowadzenie testów wewnętrznych.

Istotą etapu 3 będzie zdobycie nowych umiejętności opracowania gogli i ich integracji z narzędziem informatycznym tak, aby ich użytkowanie przez nieprzeszkolonego użytkownika było równie łatwe i zapewniało co najmniej taką samą funkcjonalność jak w przypadku gogli niezabudowanych, a dodatkowo pozwalało na ich obsługę bez poruszania się po powierzchni rzeczywistej zbliżonej do wirtualnej i bez użycia dodatkowych kontrolerów.

Przedmiotem pracy etapu 4 będzie przeprowadzenie eksperymentu mającego na celu porównanie urządzenia do istniejących na rynku (gogle + kontroler) pod względem wybranych zmiennych psychologicznych, fizjologicznych i ergonomicznych. Prace te mają na celu rozwiązanie problemu badawczego, jakim jest weryfikacja poniższych hipotez badawczych.

Prace przedwdrożeniowe będą polegały na wykonaniu analizy rynku, w tym między innymi: ocenie jego wielkości, z uwzględnieniem budżetów poszczególnych instytucji i liczby odwiedzających, oraz ocenie stopnia zapotrzebowania na tzw. usługi dodatkowe (w naszym przypadku usługi tworzenia treści VR).
Okres realizacji Projektu: 2021.03.01 - 2023.03.31
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 4 868 207,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 700 201,31 ZŁ
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka 1_2020.
SPEKTRUM
Projekt w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”
Chronospace Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr Umowy:

UDG-SPE.01.2020/379 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/379
Celem ww. projektu jest realizacja specjalistycznej usługi doradczej, prawno-podatkowej dotyczącej prowadzenia przedsiębiorstwa oraz specjalistycznej usługi doradczej związanej z marketingiem.

Planowane efekty: wykonanie badań i analiz rynku, strategia marketingowa, doradztwo prawno – podatkowe.

Wartość projektu:
WNG-SPE.01.2020/379 – 57 140,00 zł wkład Środków Europejskich 28 570,00 zł
Mosty Technologiczne
Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2510/1N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Meksyku.
Umowa grantowa numer UG-PMT/2510/1N/2021-MEX
Całkowita wartość projektu – 180 000 PLN

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2510/1N/2021-MEX w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek Meksyku w zakresie:

Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek Meksyku, mając na uwadze regulacje prawne obowiązujące na danym rynku, w szczególności:
– formy i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne,
– podstawowe informacje o systemie podatkowym i przykładach ulg dla przedsiębiorców,
– podstawowe regulacje dotyczące prawa zamówień publicznych oraz ochrony praw własności intelektualnej,
Przygotowanie opisu otoczenia prawnego dla zaplanowania prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym oraz opisu ogólnych zasad otoczenia biznesowego sektora nowych technologii, mając na uwadze minimalizację kosztów zleceniodawcy.
Termin realizacji: do 15.11.2022 r.Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2508/1N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Umowa grantowa numer UG-PMT/2508/1N/2021-USA
Całkowita wartość projektu – 180 000 PLN

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2508/1N/2021-USA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek USA w zakresie:

Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii oraz nawiązywaniem relacji biznesowych, których efektem będzie powstanie / rozwój produktów na rynku USA, na przykładzie stanu Floryda, mając na uwadze regulacje prawne obowiązujące na danym rynku, w szczególności:
– formy i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne,
– podstawowe informacje o systemie podatkowym i przykładach ulg dla przedsiębiorców,
– podstawowe regulacje dotyczące praw autorskich oraz przykładów klauzul umownych na danym rynku

Przygotowanie opisu otoczenia prawnego dla zaplanowania prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym oraz opisu ogólnych zasad otoczenia biznesowego sektora nowych technologii, mając na uwadze minimalizację kosztów zleceniodawcy.

Termin realizacji: do 30.09.2022 r.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2508/1N/2021-USA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek USA w zakresie:
Przygotowanie oraz implementacja mechanizmu automatycznego wyboru języka Angielskiego na stronie internetowej Chronospace.
Opracowanie tekstów oraz tłumaczeń na język Angielski.

Termin realizacji: do 30.09.2022 r.

Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2271/1N/2020 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Umowa grantowa numer UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA
Całkowita wartość projektu – 200 000 PLN

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek ZEA w zakresie:
Analiza loga Chronospace oraz adaptacja lub zmiana (np. transliteracja, transkreacja) biorąc pod uwagę standardy rynku ZEA wraz z przetłumaczeniem na pismo arabskie.
Resarch strony www.Chronospace.pl pod kątem adaptacji na rynek ZEA oraz copywriting claimu/sloganu w zgodzie z profilem działalności firmy oraz kulturą rynku docelowego.
Research rynku ZEA oraz rekomendację dotyczące składu katalogu ( okładka, spis treści, przykłady artykułu, układ strony, umiejscowienie loga, zdjęć i grafik wraz z opracowaniem graficznym katalogu.
Research rynku docelowego pod kątem szablonu opisu technicznego, zasady przedstawiania wymiarów i opisów dla produktów trójwymiarowych, wzornictwa opakowań wraz z opracowaniem graficznym.
Research rynku docelowego pod kątem zasad projektowania nowych marek produktowych. Ogólne zasady tworzenia nowych marek w tym przedstawiania symboli ( w tym religijnych ), przedstawiania postaci ( postawa/poza, ubiór, nagość, kobietra vs mężczyzna vs dziecko, rasa/fenotyp: kolor skóry, włosów i oczu) wraz z opracowaniem graficznym. Przedstawienie idei potencjalnie kontrowersyjnych na rynku ZEA.
Analiza profilu firmy Chronospace na portalu Sketchfab oraz rekomendacja co to zamieszczonych oraz zamieszczanych w przyszłości assetów pod kątem rynku docelowego
Research rynku docelowego zgromadzenie przykładów oraz rekomendacja co do tworzenia wizytówek (nośnik, adres, telefon, email, kod QR, inne) wraz opracowaniem graficznym.
Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek ZEA w zakresie :
Weryfikacja projektu umowy o współpracę przedłożonego do wykorzystania w stosunku do partnerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu wprowadzenia produktów na rynek.
Doradztwo w w/w zakresie.
Weryfikacja projektu umowy NDA.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek ZEA w zakresie:
Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek ZEA, mając na uwadze regulacje prawne obowiązujące na danym rynku, w szczególności:
– formy i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne,
– podstawowe informacje o systemie podatkowym i przykładach ulg dla przedsiębiorców,
– podstawowe regulacje dotyczące prawa zamówień publicznych oraz ochrony praw własności intelektualnej

Przygotowanie opisu otoczenia prawnego dla zaplanowania niezbędnych procedur, procesów, dokumentacji i praw potrzebnych do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku np. założenia lub przekształcenia spółki), opis ogólnych zasad otoczenia biznesowego sektora nowych technologii, mając na uwadze minimalizację kosztów zleceniodawcy.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp. z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek ZEA w zakresie:
– przygotowanie oraz implementacja mechanizmu automatycznego wyboru języka Arabskiego na stronie internetowej Chronospace.
– opracowanie tekstów oraz tłumaczeń na język arabski.

Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2270/1N/2020 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Kazachstanu.

Umowa grantowa numer UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ
Całkowita wartość projektu – 200 000 PLN

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Analiza loga Chronospace oraz adaptacja lub zmiana (np. transliteracja, transkreacja) biorąc pod uwagę standardy rynku Kazachskiego wraz z przetłumaczeniem na pismo rosyjskie.
Resarch strony www.Chronospace.pl pod kątem adaptacji na rynek Kazachski oraz copywriting claimu/sloganu w zgodzie z profilem działalności firmy oraz kulturą rynku docelowego.
Research rynku Kazachskiego oraz rekomendację dotyczące składu katalogu ( okładka, spis treści, przykłady artykułu, układ strony, umiejscowienie loga, zdjęć i grafik wraz z opracowaniem graficznym katalogu.
Research rynku docelowego pod kątem szablonu opisu technicznego, zasady przedstawiania wymiarów i opisów dla produktów trójwymiarowych, wzornictwa opakowań wraz z opracowaniem graficznym.
Research rynku docelowego pod kątem zasad projektowania nowych marek produktowych. Ogólne zasady tworzenia nowych marek w tym przedstawiania symboli ( w tym religijnych ), przedstawiania postaci ( postawa/poza, ubiór, nagość, kobietra vs mężczyzna vs dziecko, rasa/fenotyp: kolor skóry, włosów i oczu) wraz z opracowaniem graficznym. Przedstawienie idei potencjalnie kontrowersyjnych na rynku Kazachskim
Analiza profilu firmy Chronospace na portalu Sketchfab oraz rekomendacja co to zamieszczonych oraz zamieszczanych w przyszłości assetów pod kątem rynku docelowego
Research rynku docelowego zgromadzenie przykładów oraz rekomendacja co do tworzenia wizytówek (nośnik, adres, telefon, email, kod QR, inne) wraz opracowaniem graficznym.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek Kazachstanu w zakresie :
Weryfikacja projektu umowy o współpracę przedłożonego do wykorzystania w stosunku do partnerów z Republiki Kazachstanu w celu wprowadzenia produktów na rynek.
Doradztwo w w/w zakresie.
Weryfikacja projektu umowy NDA.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek Kazachstanu w zakresie:
Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek Kazachstanu, mając na uwadze regulacje prawne obowiązujące na danym rynku, w szczególności:
– formy i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne,
– podstawowe informacje o systemie podatkowym i przykładach ulg dla przedsiębiorców,
– podstawowe regulacje dotyczące prawa zamówień publicznych oraz ochrony praw własności intelektualnej

Przygotowanie opisu otoczenia prawnego dla zaplanowania niezbędnych procedur, procesów, dokumentacji i praw potrzebnych do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku np. założenia lub przekształcenia spółki), opis ogólnych zasad otoczenia biznesowego sektora nowych technologii, mając na uwadze minimalizację kosztów zleceniodawcy.
Pomorski Broker Eksportowy
Projekt w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
Chronospace Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku korzysta ze wsparcia w postaci dofinansowania w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

nr Umowy: UDG-PBE.04.2020/079 o powierzenie grantu na Projekt: Targi GISEC oraz Hotel Show Dubai w Dubaju jako miejsca nawiązywania kontaktów z nowymi kontrahentami

Celem ww. projektu jest nawiązanie kontaktów z nowymi kontrahentami oraz potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Wartość projektu:
WNG-PBE.04.2020/079 – 7 234,27 zł – wkład Środków Europejskich 3 517,13 zł
LTPP Cluster
CHRONOSPACE SP. Z O.O. uczestniczy w projekcie "ZEA - 'Wsparcie eksportowe członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich'", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Wartość projektu 11 120 740,10 zł. Kwota dofinansowania: 6.571.160,76 ZŁ

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021 przez Klaster Logistyczno-Transportowy "Północ - Południe" - organizację skupiającą przedsiębiorców, naukowców i samorządy, posiadającą status Krajowego Klastra Kluczowego.
Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku emirackim
CHRONOSPACE SP. Z O.O. uczestniczy w projekcie AKE - "AKCELERATOR EKSPORTU", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu. POIR.02.03.02-22-0001 / 18-00.

Wartość projektu wynosi 4 667 786,19 zł. Kwota dofinansowania: 2 606 708,70 PLN
Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 przez Klaster Logistyczno-Transportowy "Północ-Południe" - organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców i samorządy, posiadającą status Krajowego Klastra Kluczowego.
Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja polskich firm zrzeszonych w Klastrze Logistyczno-Transportowym "Północ-Południe".

Masz historię do opowiedzenia? Porozmawiajmy o jej realizacji.

info@chronospace.com